KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlanmıştır.

Atlantis Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi (Bundan sonra “Girişimci Kaşif” olarak anılacaktır), “veri sorumlusu” olarak, kişisel verilerin korunması hususunda azami hassasiyet göstererek çalışmaktadır. Girişimci Kaşif ilişkili tüm kişilerin her türlü kişisel verilerini 6698 sayılı KVKK’ya, diğer ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi için azami derecede özen göstermektedir.

KVKK’nın 10. maddesine göre veri sorumlusu, ilgili kişilere:

· Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

· Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

· İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

· Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

· 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

 

1. VERİ SORUMLUSU

KVKK’nın 3. maddesinde yapılan tanımda “veri sorumlusu: Kişisel verilerin isleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.” şeklinde belirtilmiştir. KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunan ve KVKK’nın 3. maddesinde belirtilen tanıma göre veri sorumlusu Atlantis Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi’dir (Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi No:1 İç Kapı No:2 Kağıthane/İstanbul).

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Girişimci Kaşif tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ilgili Girişimci Kaşif çalışanları tarafından, Girişimci Kaşif internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamaları ve benzer araçlar ile, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Girişimci Kaşif, 18 yaşından küçük kişilerin verilerini kasten toplamamaktadır. Bu nedenle, Girişimci Kaşif hizmetlerinden yararlanmak için 18 yaşından büyük olmalısınız.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olmak üzere, Girişimci Kaşif internet sitesi (www.kayipsehiratlantis.com) ve mobil uygulaması (Girişimci Kaşif Kampüs) üzerinden sunulan hizmetin ifası; işbu hizmetin geliştirilebilmesi ve kişiselleştirilebilmesi; Girişimci Kaşif ürünleri, hizmetleri ve kampanyaları ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapılabilmesi; Girişimci Kaşif ürün ve hizmetleri hakkında memnuniyet araştırması yapılabilmesi ve bu çerçevede ürün ve hizmet kalitesinin denetimi ve geliştirilmesi; kişiselleştirilmiş reklam sunulabilmesi; Kullanıcılardan gelen şikayetleri ve Girişimci Kaşif hizmetleri ile ilgili sorunları, çözülebilmesi ve yanıt verilebilmesi; güvenlik amacıyla gerekli görüldüğü durumlarda, olası bir sahtekarlık veya Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve bu Gizlilik Politikasının ihlalini ve/veya diğer Kullanıcılara zarar verilmesi girişimlerinin soruşturabilinmesi; ilgili mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, Girişimci Kaşif ile iş ilişkisi içerisinde olan ve/veya Girişimci Kaşif’ne belirtilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında hizmet tedarik eden kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve işbu hizmetlerin tedarik edilebilmesi, Girişimci Kaşif’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Girişimci Kaşif’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Girişimci Kaşif’nin bağlı şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, ödeme hizmet sağlayıcılarına, Girişimci Kaşif yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, satılma, birleşme, bölünme veya yönetim değişikliği için veya bu olayların hazırlık aşamalarında ilgili üçüncü kişilerle, Girişimci Kaşif’nin sunduğu hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ DAYANAĞI

Kişisel verileriniz, yukarda belirtilen amaç ve kapsama uygun olarak sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 (1), 5(2)a, 5(2)c, 5(2)ç, 5(2)d, 5(2)e, 5(2)f hükümleri uyarınca toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Girişimci Kaşif ve/veya Girişimci Kaşif adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından aşağıda belirtilen araçlar ile;

· üye işlemleri sırasında elektronik ve/veya yazılı olarak doldurulan veya çağrı merkezi, abone merkezi veya benzeri bir hizmet noktası üzerinden beyanınız ile doldurulan,

· üyelik formu, abonelik formu gibi formlar ile üyelik veya kullanım sözleşmeleri,

· Girişimci Kaşif’ne sunulan kimlik ve adres bilgilerini gösterir belgeler,

· elektronik veya yazılı olarak Girişimci Kaşif’ne sunulan duyuru, elektronik bültene üyelik, iletişim, şikayet, çekilişe katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları,

· Girişimci Kaşif’nin hizmet aldığı bir firmanın çağrı merkezi veya yüz yüze, telefonla veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler,

· Girişimci Kaşif Çağrı Merkezi ile yapmış olduğunuz görüşmeler,

· Girişimci Kaşif’ne göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,

· Sosyal medya, televizyon, cep telefonu ve diğer mobil cihaz uygulamaları,

· Girişimci Kaşif internet sitesi,

aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Girişimci Kaşif’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanmaktadır.

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri Sahipleri, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde aşağıda belirtilen:

1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için Kişisel Veri Sahipleri, taleplerini yazılı olarak ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen şekillerde veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu(“Kurul”) tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Girişimci Kaşif’ne iletmesi yeterlidir.

Kişisel Veri Sahipleri, Girişimci Kaşif’sin Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi No:1 İç Kapı No:2 Kağıthane/İstanbul adresine ıslak imzalı veya bilgi@kayipsehiratlantis.com elektronik posta adresine sisteme kayıtlı elektronik posta adresinden Girişimci Kaşif’ne taleplerini iletebilir.

Başvuru halinde Girişimci Kaşif, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, talep edilen işlemin ayrıca bir ek maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Girişimci Kaşif ilgilinin talebini kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Girişimci Kaşif tarafından gereği en hızlı şekilde yerine getirilir. Başvurunun Girişimci Kaşif’nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye derhal iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.